[ultimate_heading main_heading=”YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT” heading_tag=”h1″ margin_design_tab_text=””][/ultimate_heading]

SEINÄJOEN MATKAILUYRITTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT

1. Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry. ja sen kotikaupunki on Seinäjoki

2. Tarkoitus ja toiminnat laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on yhdistää matkailuyritykset valvomaan niiden yleisiä ja yhteisiä yrittäjyyteen liittyviä etuja, sopia matkailuyritysten yhteisistä tavoitteista ja strategiasta sekä muista matkailua koskevista yhteisistä kehittämistoimenpiteistä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys ottaa kantaa ja tekee ehdotuksia jäseniään koskeviin ajankohtaisiin kysymyksiin, toimii välittäjänä yhteistyö- ja työnjakokysymyksissä, välittää ajankohtaista tietoa jäsenille sekä järjestää koulutus- ja informaatiotilaisuuksia

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista omaisuutta ja toimeenpanna arpajaisia, keräyksiä ja tapahtumia

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäseniksi voi liittyä Suomessa rekisteröity matkailu- ja palvelualan yritys tai muu oikeuskelpoinen yhteisö sekä yksityinen henkilö.

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus. Erottamisesta päättää vuosikokous tai ylimääräinen kokous.

Jäsenillä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla asiasta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

4. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut 3-5
varsinaista jäsentä, joista 1-2 pyritään valitsemaan asiantuntijoiden piiristä sekä kaksi (2) varajäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi (1) vuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsumana tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja heidän joukossaan, on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide.

5. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä

6. Tilit Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkistajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkistajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta

Yhdistyksen tilintarkistajien ja varatilintarkistajien toimikausi on yksi tilikausi.

7. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai ilmoittamalla siitä paikallisessa sanomalehdessä

8. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä, kuitenkin ennen maaliskuun loppua. Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta, ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti pyytää. Kokous on kutsuttava viikon kuluessa pyynnön esittämisestä

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide.

9. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

8. Valitaan hallituksen jäsenet

9. Valitaan yksi tilintarkistaja ja hänelle varahenkilö

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmeneljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamista päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.